Wspomaganie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym – LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH

Osoby niepełnosprawne mają możliwość uzyskania pomocy poprzez dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między innymi do zakupu sprzętu umożliwiającego likwidacji barier w komunikowaniu się (czyli ograniczeń w utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem, w porozumiewaniu się lub przekazywaniu informacji).
O takie dofinansowanie może ubiegać się osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (bądź też równoważne z mini).
Wysokość dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się wynosi do 80% kosztów zakupów, nie może jednak ono wynosić więcej niż piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie na likwidację barier w komunikowaniu się może być udzielone wnioskodawcy nie częściej niż raz na trzy lata.
Wnioski należy składać w jednostkach samorządu powiatowego właściwych dla miejsca zamieszkania (PCPR, MOPS). Są one przyjmowane przez cały rok, a decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania, podejmowane są w kolejności napływania kompletnych wniosków, aż do momentu wyczerpania środków finansowych Funduszu przyznanych na dany rok kalendarzowy.
Coded by ekolibra.pl